Wednesday, 8 August 2012

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4


MINGGU


TEMA/

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

1

03 – 05 Jan 2012 

Keluargaku Sayang


1.0         Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

Fokus Utama
( Lisan )

1.1     Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

5.1     Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.


Aras 1 ( Selasa )
i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

Aras 2 ( Rabu  )
i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Aras 3 ( Khamis )
i) Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.Aras 1 ( AHAD )
i) Membaca perkataan, frasa, dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii) Menerangkan makna perkataan, frasa, dan ayat.

Aras 2 ( ISNIN / SELASA )
i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

Aras 3 ( RABU / KHAMIS  )
i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 


 


08– 12
Jan 2012


 

Keluargaku Sayang

 

1.0       Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.


Fokus Utama
( Lisan )

1.2     Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

5.2     Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

 

Aras 1 ( AHAD )
i) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya.

ii) mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

iii) memberi respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.

Aras 2 ( ISNIN / SELASA )
i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

Aras 3 ( RABU / KHAMIS )
i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.Aras 1 ( AHAD )
i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aras 2 ( ISNIN / SELASA )
i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.

ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

Aras 3 ( RABU / KHAMIS )
i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
 

 

3

I5 – I9
Jan 2012

 

Keluargaku Sayang

1.0      Berbual dengan 
           keluarga, rakan
           sebaya dan pihak
           lain dalam situasi
           formal dan tidak
           formal.Fokus Utama
( Lisan )

1.3     Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

6.1     Merujuk pelbagai sumber untuk mendapat kan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.


 

Aras 1
i) Mendengar serta memahami arahan dan pesanan.

ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul
dan bersopan.

Aras 2
i) Mendengar, menerima, dan melaksanakan arahan serta pesanan yang betul, cepat, dan tersusun.

ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

Aras 3

i) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.Aras 1
i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.

Aras 2
i) Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3
i) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

 


22 – 26 Jan 2012

 

Keluarga Berwawasan

1.0      Berbual dengan 
           keluarga, rakan
           sebaya dan pihak
           lain dalam situasi
           formal dan tidak
           formal.
Fokus Utama
( Lisan )

1.4     Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

6.2     Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.


 

Aras 1
i) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

ii) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan

iii) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.

Aras 2
i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.

Aras 3
i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.
Aras 1
i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

Aras 2
i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

Aras 3
i) Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

 29 Jan - 02 Feb 2012 

Keluarga Berwawasan

1.0      Berbual dengan 
           keluarga, rakan
           sebaya dan pihak
           lain dalam situasi
           formal dan tidak
           formal.


Fokus Utama
( Lisan )

1.5     Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

Fokus Sampingan
( Bacaan )

6.3     Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.


 

Aras 1
i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

ii) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan.

iii) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

Aras 2
i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

Aras 3
i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat.


Aras 1
i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

Aras 2
i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.


Aras 3
i) mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

 

6


05 – 09 Feb 2012

 

Keluarga Berwawasan

1.0      Berbual dengan 
           keluarga, rakan
           sebaya dan pihak
           lain dalam situasi
           formal dan tidak
           formal.


Fokus Utama
( Lisan )

1.6     Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapat kan barangan dan perkhidmatan.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

6.4     Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.


 

Aras 1
i) Meneganl pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas.

ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras

i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

Aras 3
i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

Aras 1
i) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

Aras 2

i) Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.

Aras 3

i) Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca.  I2 – I6 Feb 2012


 

Sekolahku Berjasa

2.0      Bercerita dan 
           melaporkan
           sesuatu perkara
           yang didengar,
           ditonton, dibaca
           atau dialami.


Fokus Utama
( Lisan )

2.1     Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.


Fokus Sampingan
( Bacaan )

5.1     Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.


 

Aras 1
i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas.

ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 2

i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

Aras 3
i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.Aras 1
i) Membaca perkataan, frasa, dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii) Menerangkan makna perkataan, frasa, dan ayat.

Aras 2

i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

Aras 3
i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

 

8


19 – 23
Feb 2012

 

Sekolahku Berjasa
2.0      Bercerita dan 
           melaporkan
           sesuatu perkara
           yang didengar,
           ditonton, dibaca
           atau dialami.

Fokus Utama
( Lisan )

2.2     Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

Fokus Sampingan
( Bacaan )

7.1     Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.


 

Aras 1
i) Menyampai sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.

Aras 2
i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

Aras 3
i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan
sesuatu perkara dengan ayat yang jelas

Aras 1
i) Membuat dan menyatakan andaiana tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

Aras 2
i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca.

Aras 3
i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

 


9

26 – 02 Feb 2012


Sekolahku Berjasa

3.0      Menyampaikan 
          maklumat dalam
          pengucapan yang
          mudah, betul,
          menarik dan
          berkesan.
   

Fokus Utama
( Lisan )

3.1     Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
Aras 1
i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.

ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas.

Aras 2
i) Menyusun isi penting sesuatu topik.

ii) Menyampai isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.

Aras 3
i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.

ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat.

 


 

 


Fokus Sampingan
( Bacaan )

7.2     Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 

Aras 1
i) Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.

Aras 2
i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

Aras 3
i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan


 

05 – 09 Mac 2012 

Minggu Ko-
Kurikulum

3.0      Menyampaikan 
          maklumat dalam
          pengucapan yang
          mudah, betul,
          menarik dan
          berkesan.
   

Fokus Utama
( Lisan )

3.2     Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.


Fokus sampingan
( Penulisan )

8.1     Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 

Aras 1
i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

Aras 2
i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.

Aras 3
i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemuka - kan bukti yang wajar.Aras 1
i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topikyang diberikan.

Aras 2
i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

 


10 – 18
Mac 2012CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1 (10–18 Mac 2012)

 

 

 

 
19 – 23 Mac 2012

 

Minggu Ko- Kurikulum

3.0     Menyampaikan 
          maklumat dalam
          pengucapan yang
          mudah, betul,
          menarik dan
          berkesan.
   

Fokus Utama
( Lisan )

3.3     Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.


Fokus sampingan
( Penulisan )

8.2     Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 

Aras 1
i) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat, dan gaya yang sesuai.

Aras 2
i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.

Aras 3

i) Membentangkan pendapaat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.Aras 1
i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Aras 2
i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 3
i) Menulis karangan prosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – 30

Mac 2012

 


Minggu Ko-
Kurikulum


4.0      Berbincang tentang 
           tajuk-tajuk yang
           releven secara
           bertatasusila.

Fokus Utama
( Lisan )

4.1     Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinc, tepat, dan tersusun.
Fokus sampingan
( Penulisan )

8.3     Menulis perkataan dan ayat denagn tulisan berangkai yang kemas.

 

Aras 1
i) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang releven.

Aras 2
i) mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

Aras 3
i) Memberikan respon tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.


Aras 1
i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 2
i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

 

 

  

Aras 3
i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

 
02 – 06
April
2012 

Sentiasa
Berhemat
Kita
Selamat

4.0      Berbincang tentang 
           tajuk-tajuk yang
           releven secara
           bertatasusila.

Fokus Utama
( Lisan )

4.2     Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampai -kan oleh pihak lain.


Fokus sampingan
( Penulisan )

8.3     Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

 

Aras 1
i) Memberi komen yang membina tentang sesuatu perkara.

Aras 2
i) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.

Aras 3

i) Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh.
Aras 1
i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 2
i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 3

i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.


 

09 – 13
April
2012

 

Sentiasa Berhemat Kita Selamat

4.0    Berbincang tentang 
           tajuk-tajuk yang
           releven secara
           bertatasusila.

Fokus Utama
( Lisan )

4.3     Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan
dalam aktiviti yang terancang.


Fokus sampingan
( Penulisan )

8.4     Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.


 

Aras 1
i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan.

Aras 2
i) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik.

Aras 3

i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas.Aras 1
i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.

ii) Membina ayat topik dan ayat huaraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.

Aras 2
i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan.

Aras 3
i) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. 

 


15 16 – 20
April
2012

Sentiasa Berhemat Kita Selamat

4.0      Berbincang tentang 
           tajuk-tajuk yang
           releven secara
           bertatasusila.

Fokus Utama
( Lisan )

4.4     Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

Fokus sampingan
( Penulisan )

8.5     mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah perenggan

Aras 1
i) Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Aras 2

i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Aras 3
i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.

ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.


Aras 1
i) Memilih dan mengenal penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Aras 2
i) Menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai.

Aras 3
i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana.
 
 

23 – 27
April 2012

 

Hargai Warisan Kita

5.0      Membaca kuat 
          dengan kelancaran  
          sebutan, intonasi
          dan gaya
          pembacaan yang
          sesuai.


Fokus Utama
( Bacaan )

5.1     Membaca kuat perkataan dan ayaat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.


Fokus sampingan
( Penulisan )

8.6     Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 

Aras 1
i) Membaca perkataan, frasa, dan ayaat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii) Menerangkan makna perkataan, frasa, dan ayat.

Aras 2
i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

Aras 3
i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.


Aras 1
i) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

ii) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi, dan penutup.

Aras 2
i) Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.

Aras 3
i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

 
UJIAN BULANAN ( 2 )
APRIL
25-26 April 2012


 

17
30 April-
04 Mei 2012
 

Hargai Warisan Kita

5.0     Membaca kuat 
          dengan kelancaran  
          sebutan, intonasi
          dan gaya
          pembacaan yang
          sesuai.


Fokus Utama
( Bacaan )

5.2     Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.


Fokus sampingan
( Penulisan )

9.1     Mengambil imlak bahan yang diperdengar -kan.
Aras 1
i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aras 2
i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.

ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

Aras 3

i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.


Aras 1

i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras 2
i) Menulis pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

Aras 3

i) Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.


 

07 – 11
Mei 2012

 

Hargai Warisan Kia


6.0      Membaca dan  
          memahami 
          maklumat yang
          terdapat dlam
          pelbagai teks.
Fokus Utama
( Bacaan )

6.1     Merujuk pelbagai sumber untuk mendapat kan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.


Fokus sampingan
( Penulisan )

9.2     Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

 

Aras 1

i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.

Aras 2
i) Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat.Aras 3
i) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.Aras 1
i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Aras 2
i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

Aras 3
i) Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.


 

 


1914 – 18
Mei 2012

 

 PEPERIKSAAN
SEMESTER PERTAMA
( 14 – 17 Mei 2012 )

 

 

20
21 – 25
Mei 2012

 


 


-          SEMAKAN DAN PEMBETULAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN

-          MENGEMASKINI LAPORAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

 


26 Mei –
10 Jun 2012

 


 

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
( 26 Mei – 10 Jun 2012 )


 
No comments:

Post a Comment